hose: AGG
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/tinh-hinh-hoat-dong/tinh-hinh-tai-chinh.html
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/business/tinh-hinh-tai-chinh-1.html

Tình hình hoạt động

Tình hình tài chính

TÌNH HÌNH TỔNG TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

pic

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

pic

CẤU TRÚC TÀI SẢN CỦA AN GIA NĂM 2018 VÀ NĂM 2019

pic


Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của An Gia đạt 5.399 tỷ đồng, tăng 3.108 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 4.685 tỷ đồng, chiếm hơn 87% và chủ yếu là khoản phải thu và hàng tồn kho. Tỷ trọng hàng tồn kho và khoản phải thu cao thể hiện rõ ràng chiến lược phát triển lâu dài và bền vững của công ty:

• Giá trị hàng tồn kho tăng 2.558 tỷ đồng đến từ việc hợp nhất kinh doanh nhóm công ty AGI&HSR với các dự án đang trong quá trình triển khai đúng tiến độ, bao gồm River Panorama, Sky89, Signial (quận 7, TP HCM). Tất cả dự án này đều nằm trong cụm dự án khu dân cư phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM với diện tích 6,6 ha, trên trục đường tỷ USD Hoàng Quốc Việt và Đào Trí, đối diện sông Sài Gòn.

• Khoản đầu tư vào công ty liên kết và đơn vị khác tăng 455 tỷ đồng. Đây là các khoản đầu tư vào cổ phần, cổ phần ưu đãi của các công ty liên kết phục vụ mục tiêu mở rộng quỹ đất và phát triển bất động sản. Đây là nguồn lực đảm bảo cho doanh thu và lợi nhuận trong các năm tới.

TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

pic

CẤU TRÚC NGUỒN VỐN CỦA AN GIA

pic

Tổng nợ phải trả của công ty tại ngày 31/12/2019 là 3.946 tỷ đồng (chiếm 73% tổng nguồn vốn), tăng 2.494 tỷ đồng chủ yếu từ việc hợp nhất kinh doanh nhóm công ty AGI&HSR. Trong đó:

• Nợ ngắn hạn tăng 524 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh của công ty.

• Khoản khách hàng trả trước tăng 1.138 tỷ đồng là khoản tiền thu theo tiến độ mua căn hộ sản phẩm dự án từ khách hàng. Khoản này sẽ giảm khi công ty bàn giao căn hộ và ghi nhận doanh thu, do đó công ty không có áp lực trả nợ trong ngắn hạn.

• Vay và nợ tăng 707 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản vay ngân hàng và đối tác để thực hiện phát triển dự án.

Vốn chủ sở hữu của công ty cuối năm 2019 đạt 1.294 tỷ đồng, tăng 495 tỷ đồng so với đầu năm. Giá trị tăng thêm đến từ việc công ty đã phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 450 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2019 là 326 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 363 tỷ đồng trên vốn điều lệ 750 tỷ đồng. Công ty đảm bảo duy trì ổn định các chỉ tiêu tài chính, hệ số thanh toán... nhằm duy trì hoạt động xuyên suốt, giữ vững cam kết với cổ đông và nhà đầu tư.

pic

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2019

pic

THÔNG TIN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG

Trụ sở:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/catalog/view/