hose: AGG
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/tinh-hinh-hoat-dong/co-cau-co-dong.html
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/business/co-cau-co-dong-1.html

Tình hình hoạt động

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông

xem

Cơ cấu sở hữu theo cổ đông lớn và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN)

xem

Cơ cấu cổ đông theo loại cổ phiếu

xem

Danh sách cổ đông đặc biệt

xem

THÔNG TIN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG

Trụ sở:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/catalog/view/