hose: AGG
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/gioi-thieu/mo-hinh-quan-tri.html
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/about-us/model.html

Giới thiệu

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Mô hình quản trị của An Gia bao gồm các tầng quản trị theo thông lệ quốc tế của một tập đoàn, có sự phân tầng hợp lý hoạt động giữa các cấp trực thuộc, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các tầng hoạt động, các đơn vị thành viên và giữa các bộ phận chức năng.

Mô hình quản trị này được An Gia xác định trên nguyên tắc minh bạch, hợp lý, giữ vững các giá trị cốt lõi, đảm bảo triển khai chiến lược và thực hiện hóa các mục tiêu kinh doanh kinh doanh của từng thời điểm.

Trong quá trình vận hành, An Gia thường xuyên rà soát tính hiệu quả của việc vận hành mô hình quản trị và đưa ra những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty. Điều này bảo đảm hiệu quả tối ưu, tạo nền tảng vững chắc giúp công ty phát triển trong dài hạn cũng đảm bảo lợi ích bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

pic

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

1/ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ công ty quy định như thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Ngoài ra, ĐHĐCĐ có thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của công ty.

2/ Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (HĐQT) là cơ quan quản trị công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị nội bộ và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của công ty bao gồm: 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của từng Thành viên là 05 năm. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra.

3/ Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

Công ty lựa chọn mô hình công ty không có Ban kiểm soát theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp; thay cho Ban kiểm soát là Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Hiện nay, HĐQT công ty có 02 tiểu ban bao gồm:

Tiểu ban Kiểm toán: Tiểu ban Kiểm toán có nhiệm vụ giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính, Quản lý rủi ro, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập, Tuân thủ và Phòng chống gian lận. Trưởng Tiểu ban Kiểm toán là Thành viên độc lập HĐQT, ông Đỗ Lê Hùng.

Tiểu ban Chiến lược: Tiểu ban có chức năng dự báo chiến lược, tư vấn hoạch định chiến lược và phát triển kinh doanh. Trưởng Tiểu ban Chiến lược là thành viên độc lập HĐQT, ông Vũ Quang Thịnh.

4/ Ban điều hành

Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ chiến lược mà HĐQT vạch ra, đồng thời báo cáo khi được yêu cầu.

Ban điều hành của công ty hiện nay gồm có 01 Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc.

Ban điều hành hiện nay của công ty là những người có nhiều kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh vực bất động sản, vận hành, kinh doanh và tài chính.

5/ Các khối và phòng ban chức năng

A - KHỐI ĐẦU TƯ VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN

Khối Đầu tư và Thị trường vốn bao gồm phòng Đầu tư và phòng Quan hệ Nhà đầu tư:

• Phòng Đầu tư:

- Tìm kiếm quỹ đất để phát triển bao gồm các nhiệm vụ cụ thể như: thu thập thông tin, nghiên cứu và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án bất động sản

- Đề xuất mức giá, cấu trúc và phương án cụ thể để nhận chuyển nhượng dự án, cổ phần công ty

- Chuẩn bị các nguồn tài chính để tài trợ cho chuyển nhượng, phát triển bất động sản

- Trao đổi thông tin, củng cố mối quan hệ với các Nhà đầu tư góp vốn dự án.

• Phòng Quan hệ Nhà đầu tư:

- Duy trì, củng cố mối quan hệ thường xuyên liên tục giữa công ty và nhà đầu tư tài chính

- Huy động từ thị trường vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty

B - KHỐI TÀI CHÍNH

Khối Tài chính gồm phòng Tài chính và Kế toán, chịu trách nhiệm:

- Hạch toán và kiểm soát thu chi

- Chuẩn bị và kiểm toán các báo cáo tài chính

- Quản lý và tối đa hóa dòng tiền kinh doanh, thực hiện công tác kế toán tài chính và quản lý đánh giá tài sản, nợ và rủi ro tài chính… cho công ty.

C - KHỐI PHÁP LÝ

Khối Pháp lý bao gồm 02 bộ phận: Pháp chế dự án và Pháp chế kinh doanh/vận hành, chịu trách nhiệm:

- Đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động của công ty

- Tư vấn, hỗ trợ các phòng ban bộ phận trong công ty kiểm soát, phòng ngừa được các rủi ro về pháp lý

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, đại diện công ty làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, khách hàng, đối tác để giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh

- Rà soát hiện trạng pháp lý của dự án dự kiến đầu tư

- Xây dựng và triển khai mốc tiến độ pháp lý khi phát triển dự án.

D - KHỐI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Khối Dịch vụ Khách hàng gồm 05 bộ phận: Tổng đài (Inbound), Quan hệ khách hàng (Outbound), Quản lý hợp đồng, Thu hồi công nợ, Đội hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các nhiệm vụ:

• Quản lý hợp đồng dịch vụ khách hàng

• Thu hồi công nợ

• Giao nhà, chăm sóc khách hàng sau bán hàng

• Tiếp nhận/xử lý yêu cầu khách hàng/dân cư

• Tiếp nhận, xử lý sự cố, bảo hành/sửa chữa căn hộ và hệ thống kỹ thuật.

E - KHỐI THƯƠNG MẠI

Khối Thương mại gồm phòng Tiếp thị, phòng Kinh doanh và bộ phận Kinh doanh Văn phòng Cho thuê:

• Phòng Tiếp thị:

• Tiếp thị & truyền thông dự án

• Quản lý & truyền thông nhận diện thương hiệu

• Nghiên cứu thị trường

• Tổ chức sự kiện liên quan bán hàng

• Phòng Kinh doanh:

• Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

• Quản lý đại lý môi giới

• Phòng Kinh doanh Văn phòng Cho thuê:

• Nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm văn phòng

• Triển khai kế hoạch kinh doanh văn phòng cho thuê (ký kết hợp đồng thuê, cải tạo văn phòng, cho thuê lại…)

F - KHỐI PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Khối Phát triển dự án bao gồm phòng Thiết kế và phòng Quản lý dự án:

• Phòng Thiết kế

• chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu, lên ý tưởng, thiết kế các sản phẩm bất động sản phù hợp vị trí lô đất, định hướng của Ban lãnh đạo công ty.

• Phòng Quản lý dự án

• bao gồm nhóm kiểm soát thiết kế (chịu trách nhiệm về quy hoạch và thiết kế tổng thể) và nhóm quản lý xây dựng (chịu trách nhiệm về quản lý xây dựng) làm việc trực tiếp với các nhà thầu để đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng.

G - KHỐI VẬN HÀNH

Khối Vận hành gồm phòng Cung ứng, Công nghệ Thông tin và Hành chính Nhân sự:

• Phòng Cung ứng:

- Tìm kiếm, đánh giá, quản lý nhà cung cấp thuộc phòng mua hàng

- Mua hàng (trừ danh mục loại trừ) & quản lý hợp đồng mua hàng

- Tham gia quá trình đánh giá, nghiệm thu chất lượng sản phẩm/dịch vụ

- Hỗ trợ các sự kiện liên quan bán hàng (tea-break, hoa, quà tặng...

• Phòng Công nghệ (CNTT):

- Lập và triển khai chiến lược phát triển CNTT

- Xây dựng và quản trị hệ thống CNTT

- Dịch vụ hỗ trợ và đào tạo công nghệ thông tin

• Phòng Hành chính Nhân sự

Bao gồm 05 bộ phận: Tuyển dụng, Đào tạo, C&B, Hành chính, Truyền thông nội bộ:

Tuyển dụng: Tìm kiếm và lựa chọn nhân sự để thỏa mãn nhu cầu sử dụng của công ty và bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực hiện các mục tiêu của công ty.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Thực hiện các chương trình/khóa học ngắn/dài hạn nhằm nâng cao khả năng, trình độ nghề nghiệp, nâng cao tư duy nhằm giúp nhân viên làm việc một cách hiệu quả và phát triển tốt hơn trong tương lai.

C&B: Chăm lo lương, thưởng, phúc lợi; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng quy chế, quy định…)

Hành chính: Chăm sóc văn phòng, quản lý và bảo vệ tài sản, trang thiết bị công ty; đảm bảo an ninh trật tự an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công ty.

Truyền thông nội bộ: Đảm bảo thông tin được truyền tải hiệu quả, xây dựng văn hóa và phát triển mối quan hệ gắn kết toàn thể nhân viên trong công ty.

CÁC CÔNG TY CON

CTCP TƯ VẤN CRE & AGI

Tỷ lệ sở hữu: 99.80%
Vốn điều lệ: 1,5 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
Dự án: Skyline, Riverside

CT TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA PHÚ THUẬN

Tỷ lệ sở hữu: 99.80%
Vốn điều lệ: 20 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Dự án: Skyline, Riverside

CTCP AN GIA PHÚ THỊNH

Tỷ lệ sở hữu: 50.09%
Vốn điều lệ: 350 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Dự án: River Panorama, Sky89, Signial

CTCP TƯ VẤN AGI & HSR

Tỷ lệ sở hữu: 50.09%
Vốn điều lệ: 1,5 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
Dự án: River Panorama, Sky89, Signial

CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ VĂN PHÒNG ĐỊA CHỈ VIỆT

Tỷ lệ sở hữu: 99.98%
Vốn điều lệ: 20 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Dự án: The Address

CÔNG TY LIÊN KẾT

CTCP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHÁNH

Tỷ lệ sở hữu: 45.01%
Vốn điều lệ: 350 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
Dự án: Westgate

CTCP TƯ VẤN HOÀNG ÂN

Tỷ lệ sở hữu: 45.01%
Vốn điều lệ: 300 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
Dự án: The Sóng

CTCP TƯ VẤN AGI & GLC

Tỷ lệ sở hữu: 30.01%
Vốn điều lệ: 47,3 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
Dự án: BC27

CTCP TƯ VẤN AGI & DDC

Tỷ lệ sở hữu: 30.01%
Vốn điều lệ: 47,5 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
Dự án: BC27

CTCP TƯ VẤN AGI & HVC

Tỷ lệ sở hữu: 30.01%

Vốn điều lệ: 37.3 tỷ VND

Ngành nghề Kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Dự án: BC27

CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN CT TNHH WESTERN CITY

Vốn điều lệ: 185,6 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Dự án: Westgate

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DU LỊCH PHƯỚC LỘC

Vốn điều lệ: 280 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Dự án: The Sóng

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN GIA LINH

Vốn điều lệ: 352 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Dự án: BC27

CTCP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐĂNG DƯƠNG

Vốn điều lệ: 355 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Dự án: BC27

CTCP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG VƯỢNG

Vốn điều lệ: 290 tỷ VND
Ngành nghề Kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Dự án: BC27

THÔNG TIN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG

Trụ sở:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/catalog/view/