hose: AGG
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/bao-cao-tai-chinh.html
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/financial.html

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

3003-2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31.12.2019

xem

THÔNG TIN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG

Trụ sở:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/catalog/view/