hose: AGG
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/bao-cao-quan-tri/ke-hoach-dinh-huong.html
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/administration/ke-hoach-dinh-huong-1.html

Báo cáo quản trị

ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban điều hành đã xây dựng và báo cáo HĐQT thông qua dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu thuần 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 410 tỷ đồng.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế được dự báo sẽ khó khăn trong thời gian dài, lãi suất có nhiều biến động khó lường, quỹ đất để phát triển dự án ngày càng khan hiếm và nhiều bất lợi khác, HĐQT đánh giá những mục tiêu kinh doanh năm 2020 sẽ là thách thức thực sự đối với công ty.

Bên cạnh việc giám sát và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo chiến lược đã đề ra, HĐQT đề xuất Ban điều hành tập trung thực hiện các hoạt động sau:

| Về phát triển kinh doanh:

HĐQT định hướng Ban lãnh đạo và đội ngũ công ty tiếp tục theo sát chiến lược đã đề ra, tập trung phát huy năng lực cốt lõi của công ty đó là hoạt động phát triển dự án, liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó đem lại trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho khách hàng. Điều này sẽ giúp An Gia duy trì được những giá và nền tảng cơ bản đã đem lại thành công trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đề xuất Ban điều hành tiếp tục quản trị thận trọng, không ngừng quan sát diễn biến thị trường, đặc biệt là các tác động từ môi trường kinh doanh vĩ mô và các yếu tố trọng yếu khác để báo cáo HĐQT và có sự điều chỉnh phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể trong năm.

| Về công tác nhân sự:

Nhanh chóng tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự phù hợp cho vị trí Tổng Giám đốc, đảm nhiệm triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ chiến lược từ HĐQT. Từ đó ổn định và phân công nhiệm vụ hiệu quả trong cơ cấu tổ chức, hệ thống công ty sẽ hỗ trợ tốt Ban điều hành trong công tác điều hành và triển khai kế hoạch kinh doanh.

| Về quản trị công ty:

• Nhanh chóng triển khai thực hiện các khuyến nghị của đơn vị tư vấn độc lập, có phân công theo dõi, giám sát việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và Tiểu ban Kiểm toán. Ưu tiên cho những hoạt động đầu tiên và hết sức cơ bản là rà soát hệ thống quy trình chuẩn (SOP) với trọng tâm bao gồm các hoạt động tài chính – kế toán; thiết lập và giám sát ngân sách, kế hoạch và kiểm soát dòng tiền; các tính toán dự án khả thi và các báo cáo quản trị.

• Tiếp tục tiến hành chuẩn hóa và đồng bộ hóa hệ thống quy trình, từ đó giúp nhận dạng các rủi ro quan trọng và số hóa hệ thống.

• Ưu tiên hình thành được một bộ máy chuyên môn về Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ. Mục tiêu trong năm 2020, công ty cũng sẽ xây dựng một khung quản lý rủi ro, bao gồm các quy trình về nhận dạng, đánh giá và kiểm soát rủi ro trên toàn hệ thống.

• Xây dựng chiến lược phát triển bền vững toàn diện hơn và lập báo cáo phát triển bền vững dựa trên Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) - phiên bản mới nhất được phát hành bởi Global Sustainability Standards Board (GSSB).

HĐQT tin tưởng rằng, với chiến lược đặt ra phù hợp giá trị cốt lõi của An Gia và những tiền đề đã xây dựng trong giai đoạn trước, Ban điều hành với những giải pháp quyết liệt, cùng với sự chung sức, chung lòng của toàn thể cán bộ nhân viên, An Gia hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra và đặt nền tảng phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

THÔNG TIN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG

Trụ sở:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/catalog/view/