hose: AGG
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/bao-cao-quan-tri/ban-kiem-soat.html
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/administration/ban-kiem-soat-1.html

Báo cáo quản trị

Ban kiểm soát

Tiểu ban Kiểm toán (TBKT) trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Công ty An Gia) được thành lập vào tháng 9 năm 2019 gồm có 3 thành viên:

Nguyễn Trung Tín
Ông Nguyễn Trung Tín
Thành viên Tiểu ban
Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Trung Tín
Thành viên Tiểu ban
Phó Chủ tịch HĐQT

Tại An Gia, ông Nguyễn Trung Tín được biết đến là nhà lãnh đạo có tầm nhìn, chú trọng vào hiệu quả công việc. Ông lãnh đạo An Gia theo định hướng lấy con người và sự phát triển của đội ngũ nhân viên làm trọng tâm.

Hiện nay, ông đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia, đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons và đang nắm giữ trọng trách ở một số doanh nghiệp khác.

Vũ Quang Thịnh
Ông Vũ Quang Thịnh
Thành viên Tiểu ban
TV HĐQT độc lập
Ông Vũ Quang Thịnh
Thành viên Tiểu ban
TV HĐQT độc lập

Ông Vũ Quang Thịnh được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Là chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn chiến lược, tái cấu trúc công ty, ông Thịnh đã đưa ra nhiều ý kiến tham vấn quan trọng cho những quyết định chiến lược của An Gia.

Ông đang là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dynam với quy mô tài sản được quản lý khoảng gần 200 triệu USD

Đỗ Lê Hùng
Ông Đỗ Lê Hùng
Trưởng Tiểu ban
TV HĐQT độc lập
Ông Đỗ Lê Hùng
Trưởng Tiểu ban
TV HĐQT độc lập

Ông Đỗ Lê Hùng là chuyên gia uy tín trong lĩnh vực quản trị - tổ chức công ty. Với mục tiêu tái cấu trúc theo mô hình quản trị hiện đại, đề cao sự minh bạch, cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã bầu ông Hùng làm thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập từ tháng 09/2019.

Ông Hùng hiện còn là thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập của nhiều công ty niêm yết danh tiếng như Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang…

Ngay từ khi thành lập, Tiểu ban Kiểm toán đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến quản trị công ty tại An Gia.

Trong những tháng cuối năm 2019, Tiểu ban Kiểm toán đã tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 3 thành viên. Ngoài ra, các thành viên độc lập của Tiểu ban đã tiến hành nhiều cuộc họp chuyên đề khác với trưởng các đơn vị, bộ phận thuộc Ban điều hành. Tiểu ban Kiểm toán xin được báo cáo kết quả giám sát như sau:

Báo cáo tài chính:

Tiểu ban Kiểm toán đã xem xét BCTC năm 2019, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

• Báo cáo tài chính 2019 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với VAS và các quy định hiện hành, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính.

• Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính.

• Giao dịch với các bên liên quan được báo cáo và kiểm soát; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan.

• Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

• Trước khi cổ phiếu của công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), An gia đã thuê tư vấn độc lập đánh giá về:

- Giao dịch nội bộ giữa các bên liên quan

- Rủi ro áp dụng chính sách Thuế

- Hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến lập Báo cáo Tài chính

Các khuyến nghị của tư vấn độc lập đã và đang được thực hiện và định kỳ báo cáo lên HĐQT và Tiểu ban Kiểm toán.

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

Tiểu ban Kiểm toán giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua báo cáo và các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với Kiểm toán nội bộ (KTNB), Kiểm toán toán độc lập và các đơn vị, bộ phận chức năng của An Gia.

Đặc điểm lớn nhất của An Gia là mới chuyển đổi từ một công ty gia đình thành công ty đại chúng, và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM từ tháng 12/2019. Nền tảng quản lý kiểm soát và quản trị công ty hiện đang ở mức cơ bản và đang dần được cải thiện.

Tuy nhiên, Tiểu ban Kiểm toán ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo Công ty An Gia trong việc chuyển đổi mô hình quản lý, quản trị công ty; từng bước tiếp cận với thông lệ QTCT tốt nhất, có bước đi phù hợp với đặc điểm của Công ty.

Về quản trị công ty, Công ty An Gia đã thuê tư vấn quốc tế đánh giá và tư vấn nhằm nâng cao quản trị công ty theo thông lệ quốc tế. Ban Điều hành đã lên kế hoạch thực hiện các khuyến nghị của tư vấn độc lập, có phân công theo dõi, giám sát việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và Tiểu ban Kiểm toán.

Bộ máy Kiểm toán nội bộ ban đầu được hình thành trên cơ sở kế thừa những hoạt động về kiểm soát quy trình từ những tháng cuối năm 2019 nhưng chỉ thực sự mang dáng dấp một bộ máy khi vị trí Trưởng Kiểm toán nội bộ được bổ nhiệm vào đầu năm 2020 và ưu tiên cho những hoạt động đầu tiên và hết sức cơ bản là rà soát hệ thống quy trình chuẩn (SOP) với trọng tâm là các hoạt động tài chính – kế toán, đặc biệt là hoạt động thiết lập và giám sát ngân sách, kế hoạch và kiểm soát dòng tiền, các tính toán dự án khả thi và các báo cáo quản trị. Song song với hoạt động ưu tiên trên, bộ máy Kiểm toán nội bộ cũng sẽ tiến hành chuẩn hóa và đồng bộ hóa hệ thống quy trình, từ đó giúp nhận dạng các rủi ro quan trọng và số hóa hệ thống. Hiện tại, công ty cũng chưa hình hành được một bộ máy chuyên môn về Quản trị rủi ro (QTRR) và Kiểm soát nội bộ (KSNB), nhưng nhiệm vụ này cũng đang được giao cho Trưởng Kiểm toán nội bộ phụ trách. Mục tiêu là trong năm 2020, công ty cũng sẽ xây dựng một khung quản lý rủi ro, bao gồm cả các quy trình về nhận dạng, đánh giá, và kiểm soát rủi ro trên toàn hệ thống.

Cùng với sự trưởng thành của Kiểm toán nội bộ, hệ thống KSNB và QLRR sẽ được đánh giá lại và đánh giá liên tục. Trong năm 2020, Tiểu ban Kiểm toán sẽ có kế hoạch giám sát cụ thể hơn đối với hệ thống KSNB và QLRR.

Kiểm toán nội bộ:

Kiểm toán nội bộ mới được thành lập từ tháng 2 năm 2020. Đây là chức năng rất quan trọng trong cơ cấu quản trị công ty, giúp Tiểu ban Kiểm toán và HĐQT đánh giá một cách khách quan, độc lập và chuyên nghiệp đối với hệ thống KSNB và QLRR.

Trong cơ cấu quản trị công ty, Kiểm toán nội bộ thực hiện báo cáo về mặt chức năng lên HĐQT (Tiểu ban Kiểm toán), và báo cáo về mặt hành chính lên Tổng Giám đốc. Cách tổ chức này vừa đảm bảo tính độc lập, chuyên nghiệp, đủ nguồn lực cho Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ nhưng đồng thời giúp Kiểm toán nội bộ có thể hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho Ban điều hành và Tổng Giám đốc, không chỉ nâng cao tính tuân thủ mà còn hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, cải thiện quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Các vấn đề khác:

Tiểu ban Kiểm toán sẽ có kế hoạch cụ thể trong năm 2020 để thực hiện giám sát dịch vụ Kiểm toán độc lập, các vấn đề về tuân thủ pháp lý, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

THÔNG TIN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG

Trụ sở:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/catalog/view/