hose: AGG

HÀNH TRÌNH AN GIA
HÀNH TRÌNH CỦA SỨC TRẺ

Việc An Gia niêm yết trên sàn chứng khoán không phải là đích đến cuối cùng mà chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi còn một chặng đường dài để đi và rất nhiều điều cần phải làm để đáp lại niềm tin của đối tác, khách hàng và cổ đông.

SỨC TRẺ NHÌN CAO NGHĨ LỚN VÀ TIẾN XA

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

2019

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát

Xem thêm

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty

2019

Trong năm 2019, các bộ phận, phòng ban chức năng của An Gia đã cho thấy sự nỗ lực và phối hợp hiệu quả, thể hiện qua kết quả nhiệm vụ được giao và nhờ đó góp phần hoàn thành chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty

Xem thêm

ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2019

Ban điều hành đã xây dựng và báo cáo HĐQT thông qua dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu thuần 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 410 tỷ đồng.

Xem thêm

BƯỚC ĐỘT PHÁ
CỦA SỨC TRẺ AN GIA

Thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho thấy, cả năm 2019, thành phố chỉ có 4 dự án nhà ở thương mại được công nhận chủ đầu tư, giảm 24 dự án so với cùng kỳ; 16 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận đầu tư, giảm 64 dự án; trong đó chỉ có 7 dự án được chấp thuận đầu tư mới.

SỨC TRẺ BẢO VỆ DI SẢN
KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Là một doanh nghiệp giàu sức trẻ, hơn ai hết An Gia hiểu rõ chỉ có phát triển tích cực cùng với cộng đồng, xã hội, môi trường mới mang lại sự phát triển hiệu quả và bền vững trong lâu dài.

THÔNG TIN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG

Trụ sở:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/
https://baocaothuongnien.angia.com.vn/catalog/view/